Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Tomáš Svitek

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností Tomáš Svitek od 1.1.2015.

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Tomáš Svitek, se sídlem Pařízkova 1499/4, 155 00  Praha 5, IČ: 12665312, registrované u ÚMČ Praha 13, odbor živnostenský pod č.j. P13-31594/2014 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost Tomáš Svitek, se sídlem Pařízkova 1499/4, 155 00  Praha 5, IČ: 12665312, registrované u ÚMČ Praha 13, odbor živnostenský pod č.j. P13-31594/2014. Tomáš Svitek je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávky odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Souhlasím s podmínkami a závazně objednávám“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu (viz. níže), a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád (viz. níže) je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů atd.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Také zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

     má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které

     prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží

     a na základě reklamy jimi prováděné,

     se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto

     druhu obvykle používá,

     věc odpovídá jakostí nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost

     nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

     je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

     věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmět kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti na provozovně.

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@arango.cz.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky přestavující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícím další náklady. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

     o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před

     uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil

     spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

     o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na

     vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

     o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických

     důvodů jej není možné vrátit.

 

Ochrana osobních údajů

 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@arango.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamační řád

obchodní společnost Tomáš Svitek, se sídlem Pařízkova 1499/4, 155 00  Praha 5, IČ: 12665312, registrované u ÚMČ Praha 13, odbor živnostenský pod č.j. P13-31594/2014 (dále též jen „Tomáš Svitek“ nebo „Prodávající“).

I. Všeobecná ustanovení

1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

    (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších

    předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož

    jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen

    „reklamace“).

2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní

    smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto

    Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

3. Zákazníkem internetového obchodu Tomáš Svitek je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu

    § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „Kupující-

    spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci

    své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující-podnikatel“). Kupující-spotřebitel a kupující-

    podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

    Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává

    Kupujícímu výrobky nebo služby.

II. Odpovědnost Prodávajícího

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající

    odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

        má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které

        Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží

        a na základě reklamy jimi prováděné,

        se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto

        druhu obvykle používá,

        věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost

        nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

        je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,

        věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Ke Zboží je přikládán daňový doklad, který slouží k uplatnění reklamace.

 

 

III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

1. Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a

    sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen

    takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu

    informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží

    a kompletnost jeho příslušenství.

2. Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí

    škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při

    převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže,

    že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody

    na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje

    Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná

    o rozpor s kupní smlouvou.

3. Reklamaci Zboží může Kupující-spotřebitel uplatnit osobně na adrese: Tomáš Svitek,

    Kopaninská 73, 252 25  Ořech.

4. V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu přepravné službou, měl by ve

    vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového

    materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho

    poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla

    obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit

    kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje

    Kupujícího.

5. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno

    v internetovém obchodě nebo prodejně společnosti Tomáš Svitek. Optimální je originál

    dokladu o zakoupení Zboží.

6. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo

    poškození vznikla:

        mechanickým poškozením Zboží

        živelnou katastrofou

        prokazatelně nesprávným užíváním

        užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo

        v záručním listu,

        užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,

        prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností,

        vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno

        nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,

        prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou.

 

7. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým

    užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

    u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží

    při převzetí Kupujícím.

8. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je

    považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní

    smlouvě a provedeny Prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnosti Prodávajícího.

IV. Záruční doba

1. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního

    Zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. V případě koupě již použitého Zboží

    činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 24 měsíců. Pro Kupujícího-podnikatele

    činí záruční doba dvanáct měsíců.

2. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu,

    po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje

    původní záruční doba.

V. Práva z vad Zboží

1. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku Odpovědnost Prodávajícího, může Kupující-

    spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze

    vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující-spotřebitel

    požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to

    však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného

    odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující-

    spotřebitel vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

2. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Kupující-spotřebitel i v případě    

    Odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě

    nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující-spotřebitel právo od smlouvy

    odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční

    době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li Zboží v době před

    uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za

    to, že trpí větším počtem vad.

3. Pokud Kupující-spotřebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového

    Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou

    slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající

    nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jako i

    v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by

    zjednání nápravy působilo značné obtíže Kupujícímu-spotřebiteli.

4. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím

    Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5. Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených

    v NOZ a Zákoně. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno

    nebo doručeno prohlášení Kupujícího-spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou

    splněny všechny zákonné podmínky dle § 2001 a násl. NOZ. V případě odstoupení od

    smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na

    jejím základě poskytly.

6. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží

    včetně veškerého příslušenství.

7. Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou

    zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má Kupující-spotřebitel místo práva na

    výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

VI. Vyřízení reklamace

1. Kupujícímu-spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez

    zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se

    Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace

    začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po

    uplynutí této lhůty se Kupujícímu-spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo

    o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu-podnikateli.

2. Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde

    reklamaci uplatnil, nebo na její zákaznické telefonní lince.

3. Kupující je povinen poskytnou Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence

    reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

    Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými

    předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

4. Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme

    přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa,

    telefon, e-mail). V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je

    nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro

    vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

5. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení – reklamační protokol, který mu

    slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamační-

    ho protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje

    podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla

    reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-

    spotřebitelem požadován. Pokud Kupující-spotřebitel výrobek do reklamačního řízení zaslal

    přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.

6. Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění rekla-

    mace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o

    poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů

    musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty

    pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

 

VII. Odmítnutí přijetí do reklamace

1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno

    nebo jsou znečištěny jeho součásti.,

2. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno

    v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

VIII. Vyzvednutí Zboží ze záruční opravy

1. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem

    nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na

    adresu Kupujícího.

2. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno

    datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace,

    popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

3. V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí

    doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek

    ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží.

4. Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při

    přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

 

 

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2015 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

   

 

         

Rychlý kontakt

Provozovna:

Tomáš Svitek

Kopaninská 73

Ořech 252 25

Tel.: 00420 251 616 950

Mobil: 00420 606 610 483

Email: info@arango.cz

 

Sídlo firmy:

Tomáš Svitek

Pařízkova 1499/4

155 00 Praha 5

IČ: 12665312

DIČ: CZ6511270755 

O společnosti
Přejete si zasílat novinky mailem ?
Copyright © shop.figuriny.eu, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© shop.figuriny.eu

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace